Český svaz roller derby

Český svaz roller derby z.s., IČ: 05874271

Cílem činnosti Českého svazu roller derby jako spolku je naplňovat společný zájem členů, a to sdružovat všechny zájemce o sport roller derby v České republice a evidovat je, propagovat a rozvíjet roller derby, pomáhat vytvářet podmínky pro činnost  roller derby, organizovat a řídit soutěže v roller derby, vyjadřovat, prosazovat a zastupovat zájmy roller derby v České republice a členů spolku, zabezpečovat reprezentaci České republiky v roller derby a zastupovat český reprezentační tým roller derby v mezinárodních organizacích.

Mezi hlavní činnosti Českého svazu roller derby patří zejména:

 1. sdružování zájemců o roller derby v České republice a zastupování jejich zájmů,
 2. zabezpečování popularizace a rozvoje roller derby,
 3. vytváření podmínek pro činnost roller derby v České republice,
 4. organizování a řízení mezinárodních soutěží v roller derby, tréninkových kempů a soustředění, kongresů, konferencí, seminářů a jiných aktivit v roller derby evropské nebo světové úrovni na území České republiky,
 5. organizování a řízení soutěží roller derby s celostátní působností,
 6. zabezpečení reprezentace České republiky v roller derby,
 7. vedení evidence členů spolku,
 8. tvorba finančních a jiných materiálních podmínek pro činnost spolku, pro organizaci a zabezpečení soutěží v působnosti Českého svazu roller derby a reprezentaci České republiky v roller derby,
 9. hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem a vedení s tím spojené účetní a jiné evidence,
 10. zabezpečování finančních a jiných materiálních zdrojů pro činnost roller derby v České republice, včetně uplatňování nároků a podávání žádostí na finanční prostředky na činnost roller derby (dotace apod.), soustřeďování získaných finančních prostředků a jejich případné přerozdělování mezi členy, a také kontrola použití peněžních prostředků rozdělených mezi členy spolku,
 11. materiální a organizační podpora sportovních aktivit členů spolku, jsou-li k tomu vhodné finanční podmínky,
 12. spolupráce s jinými tuzemskými a zahraničními subjekty v zájmu roller derby a jeho dalšího rozvoje.

 

Share